VEDTÆGTER, MÅL OG POLITIKKER

Læs om Skoleforeningens mål

Skoleforeningens pædagogiske mål er formuleret i foreningens vedtægter og danner rammen om vores arbejde.

Vi driver dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere.

Vi fremmer oplevelse, virkelyst og fordybelse og søger herved at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære, så der skabes tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Vi skaber et trygt miljø, der tilgodser den enkeltes elementære behov, medvirker til den enkeltes alsidige personlighedsudvikling og styrker den enkeltes selvværd, selvstændighed og evne til at samarbejde.

Vi forbereder til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter samt fremmer bevidstheden om samhørighed med den danske befolkningsdel i Sydslesvig og det danske folk.

Vi formidler dansk sprog og kultur, dygtiggør samtidig til at leve og virke i det tyske samfund og bidrager til forståelse for andre kulturer.

Vedtægter I januar 2023 har Skoleforeningens Fællesråd besluttet nye vedtægter. De nye vedtægter ses forneden. Skoleforeningens vedtæfter 2023
Tidligere vedtægter Du finder "de gamle vedtægter" fra 2011 her. Skoleforeningens vedtægter 2011

Skoleforeningens informationspolitik

Skoleforeningens styrelse og direktion udsender hermed efter høring i Skoleforeningens institutioner og i Fællesrådet en beskrivelse af Skoleforeningens informationspolitik og informationsopgaver.

Skoleforeningens sprogpolitik

Sprogpolitikken i Skoleforeningen har sit udgangspunkt i foreningens formålsparagraf, der fastslår, at sproget i foreningen og dets institutioner er dansk. En formulering som på sin vis er meget ligetil - men samtidig rummer en kompleksitet, der fortjener en uddybning og konkretisering.

Miljø- og energipolitik

Miljø og energipolitik i Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. er en treklang, som består af at fremme børnenes forståelse for menneskets samspil med naturen, at vi som forening overvejer, hvad der er miljørigtigt og Skoleforeningen som virksomhed har en stærk bevist hed om de økologiske udfordringer, det fører med sig at være en stor arbejdsplads.

Politik for rygning, alkohol og stoffer

Aftale vedrørende et generelt ryge- og alkoholforbud i skoler og børnehaver mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. samt Dansk Skoleforening GmbH og Fællesdriftsrådet. Aftale vedrørende medarbejdere med tegn på afhængighedsproblemer mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. samt Dansk Skoleforening GmbH og Fællesdriftsrådet

Skoleforeningens kodeks for habilitet

Spørgsmålet om inhabilitet angår altid den formelle ramme omkring en sag/et sagsforhold. Det er både dig eget og foreningens ansvar som helhed at beskytte mod mistanken om enhver formfor personlig interesse i sager hhv. sagernes udfald, som et egnet til at svække tilliden til den enkeltes upartiskhed.

Inklusionspolitik

Inklusion er en måde at tænke og handle på, der sikrer, at alle mennesker oplever sig selv som aktive deltagere i et fællesskab. I Skoleforeningen handler inklusion om at skabe fællesskaber, der ikke kun giver plads til forskellighed, men aktivt skaber trivsel, læring og udvikling for alle børn i vores dagtilbud og skoler.

Skoleforeningens klageprocedure

I Skoleforeningen ønsker vi en hverdag præget af en tillidsfuld og respektfuld kommunikation til fremme for børnenes, de unges, forældrenes og medarbejdernes trivsels og udvikling. Oplever den vedkommende imidlertid en situation, hvor hun/han føler sig udsat for en negativ behandling eller en urimelig afgørelse, skal vi reagere. En sådan oplevelse kan føre til en klage, dersom regel formuleres mundtlig eller skriftligt, men som for nogle aldersgrupper også kan have ytringsformer, som ikke altid er entydige. I denne sammenhæng er en vejledning med alle de væsentlige skridt der skal tages hensyn til, en større hjælp.

Skoleforeningens digitaliseringsstrategi

Digitaliseringen og medialiseringen af samfundet og hverdagslivet er blevet et grundvilkår. Dette skal afspejle sig i den dannelses- og uddannelsesproces, som vi som dagtilbuds- og skolevæsen arbejder på og støtter vores børn og unge i.
Gode it- og mediekompetencer, herunder teknologiforståelse, bliver stadig mere centralt i samfundet – og dermed i dagtilbud og skole.

Scroll to top