Blomsten af sproget

Her kan du læse om de sprogtilbud, som tilbydes af Skoleforeningen.

Skoleforeningen søger hvert år offentlige tilskud til gennemførelse af sproggruppearbejde med børn, der har brug for et sprogligt løft og/eller stammer fra familier med migrationsbaggrund.

Sproggruppearbejdet forudsætter en særlig indsats og viden fra pædagogernes side. Derfor er det en forudsætning, at de involverede pædagoger har deltaget i et videregående sprogkursus som for eksempel kurset »Vi er alle sproglærere«. På nuværende tidspunkt gennemføres 12 sprogprojekter fordelt på 10 daginstitutioner i hele Sydslesvig.

Siden 2010 har alle nyansatte pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere deltaget i et obligatorisk sprogkursus.

Din sprogverden i Sydslesvig
Kurset er tilrettelagt i forhold til den særlige kulturelle og tosprogede tilgang i Sydslesvig, ligesom indholdet løbende tilpasses tidens krav og deltagernes evalueringer. I kursusforløbet for pædagogerne tages der desuden særligt højde for den sproglige udvikling i alderen fra nul til tre år, arbejdet med sprogvurderinger og den opfølgende sprogindsats.

Kurset for pædagogmedhjælperne tager adsæt i de voksnes kommunikation og hvor følgende spørgsmål sammen med kursisterne bliver belyst:

 • Hvordan du får barnet til at blive aktivt i samtaler
 • Hvordan du kan læse bøger på en særlig måde, som får barnet og dig til at tale om bogens handling, illustrationer og de ord, der står i bøgerne
 • Hvordan barnet får lyst til at rime og synge og dermed tilegner sig nye ord og begreber
 • Hvordan du lærer at motivere barnet selv at lege aktivt med eventyr, sproglege og fortællinger

Det videregående sprogkursus giver 25 pædagoger mulighed for at udbygge deres individuelle sprogpædagogiske kompetencer med ny viden om det sprogpædagogiske arbejde med tosprogede børn med henblik på at forbedre børnenes sproglige og læseforberedende forudsætninger.

Videreuddannelsestilbuddet omfatter 42 kursustimer og ledes af undervisere fra Danmark, der også medvirker i sprogvejlederuddannelsen.

Kurset giver primær mulighed for ny viden om sprogpædagogiske strategier, der styrker børns sproglige udvikling.
Viden om gode samtaler i hverdagen. Samtaler der giver lyst til mere »snak«.
Viden om hvordan der kan læses højt for og med børn, så børnene tilegner sig ord og viden om tekstens indhold.
Viden om hvordan pædagogerne kan arbejde målrettet med temaer og emner.
Kurset giver mulighed for at reflektere over egne rutiner og vaner, der sættes fokus på inddragelse af forældrene og samarbejdet i personalegruppen.

Skoleforeningens kursuskatalog byder på et bredt spektrum af supplerende kursustilbud med fokus på blandt andet:

 • metoder og tilgange i arbejdet med sproggrupper
 • samtaler i hverdagen
 • tematisk sprogarbejde
 • TRAS (Tidlig Registrering af Sprogudvikling) og supplerende typer af sprogvurderinger
 • individuelle handleplaner

Alle dagtilbud har siden 1. januar 2012 foretaget mindst én sprogvurdering af hvert barn i løbet af barnets tid i dagtilbuddet, ligesom institutionerne en gang om året evaluerer den enkeltes sprogindsats ved hjælp af et fælles spørgeskema.

Evalueringerne viser, hvor en yderligere sproglig indsats er påkrævet, og hvor mere viden og støtte til målrettet sprogarbejde – for eksempel i form af relevant videreuddannelse – er ønsket. Resultaterne fra sprogvurderingerne indgår i pædagogernes videnspulje med henblik på et fokuseret opfølgningsarbejde.

Status juli 2015
Som supplement til dagtilbuddets arbejde med sprogvurderingsmaterialet TRAS – tidlig registrering af sprogudvikling har vi sammen med vores sprogvejledere kunnet udarbejde et supplerende materiale. Materialet hedder »TRAS- sproget på vej« og muliggør en mere målrettet iagttagelse af begge vores børns sprog. Dvs. pædagogen kan se hvordan dansk og tysk dukker op i børns sætninger, hvordan sprogene dermed supplerer hinanden og ser på hvor langt barnet er i dets aktuelle aktive sprogfase. Materialet har blandt andet fokus på udtalen – her får pædagogen viden om hvordan barnet eksempelvis udtaler det bløde danske »d« og også hvordan det tyske »ch« eller også »sch« er på plads. Materialet ser også på hvordan barnet i forhold til alder og udvikling producerer sætninger som »Papa kører med bilen af Arbeit« eller »Ich soll spise«. Her ser pædagogen hvordan barnet leger med ord og sætninger på begge sprog for derved efterhånden mere og mere tilegner sig dansk. Dette blandingssprog kaldes i aktuelle sprog-forskningssammenhænge for »intersprog« og sætter børnenes sproglige kreativitet positiv i centrum. Barnets sprog er aldrig forkert – men netop godt på vej.

I børnehaveåret 2012-2013 deltog tre pædagoger i et kursus ved University College Lillebælt og modtog uddannelsesbeviset som sprogvejledere.

De nye sprogvejledere vil fremover kunne bidrage med deres fagekspertise og yde støtte og vejledning til Skoleforeningens øvrige pædagoger, som i det daglige arbejder med sproggrupper og sprogprojekter.

Sprogvejlederne kan helt konkret bookes via Børne- og Skolefritidskontoret i forhold til sprogpædagogiske indsatsområder, som:

 • at understøtte pædagogerne på forældreaftener med viden om tosprogethed og dens konsekvenser
 • at medvirke til at afholde små netværksmøder for pædagoger i de enkelte kredse
 • at medvirke som instruktører på Skoleforeningens sprogkurser
 • være inspirerende i forhold til anskaffelse af nye sprogpædagogiske materialer på Center for Undervisningsmidler

Læs mere om vores mål

Scroll to top