Mål

Vores dagtilbud er sociale mødesteder for læring og udvikling. Institutionernes primære opgave består i at støtte det enkelte barn i at tilegne sig dansk sprog og kultur. Forældre og ansatte bærer »det fælles ansvar«.

Dagtilbuddet er et af barnets første sociale mødesteder uden for familiens rammer. Det er også her, barnets familie for første gang indgår i et større forpligtende fællesskab. Hverdagen skal opleves som tryg og udviklende med »det fælles ansvar« i centrum.

Mens medarbejderne i dagtilbuddet skaber de egnede rammer for fællesskabet, bærer både forældre og ansatte »det fælles ansvar«.

Det enkelte barn

Det enkelte barn møder sin omverden ud fra egne meninger og logiske sammenhænge, som dagtilbuddet forholder sig til ved at tage udgangspunkt i barnets styrkesider. Barnet betragtes som et enestående individ med egen betydning. Det er dog også del af et større fællesskab. Udvikling og læring inden for fællesskabets rammer giver det enkelte barn mulighed for at vokse op med dagtilbuddet som en betydningsfuld del af hverdagslivet.

Læring sker i samspil mellem barnets evner og omgivelser. De ansatte medtænker løbende spørgsmål som:

  • Hvordan indretter vi vores dagtilbud, så børnenes nysgerrighed udfordres?
  • Hvordan støtter vi bedst det enkelte barns læring?
  • Hvordan sikrer vi sammenhængen mellem familie og dagtilbuddet?

Dokumentation

Dagtilbuddene dokumenterer det daglige arbejde, og denne dokumentation gøres let tilgængelig for både børn og forældre. Dette sker for eksempel ved hjælp af tegninger, fotos og fortællinger.

Sprog, kultur og identitet

Det er dagtilbuddets primære opgave at støtte det enkelte barn i at tilegne sig dansk sprog og kultur som en del af barnets alsidige personlighed. Forældre, der vælger mindretallets dagtilbud, har også hjemme en væsentlig indflydelse på udviklingen af barnets sproglige og kulturelle identitet.

Både barnets første- og andetsprog er vigtige ressourcer for dets identitet. Når barnet bruger nye sproglige færdigheder, anerkender vi dets indsats og kreativitet i at tale og gøre sig forståelig i kontakten med de øvrige børn og de voksne i dagtilbuddene.

Scroll to top