Foreningsstruktur

Hos os er det medlemmerne, der sætter rammerne, og medlemmerne, der vælger de styrende organer. Herved sikres, at det enkelte medlem i foreningen har størst mulig indflydelse.

Fællesrådet

Fællesrådet træffer beslutninger om Skoleforeningens vedtægter og målsætning, driftsbudget og regnskab samt forskellige andre overordnede forhold angående Skoleforeningens virksomhed. Fællesrådets medlemmer vælges lokalt i skolekredsene, der hver består af en skole og de tilhørende børnehaver.

Læs mere om Fællesrådet

Styrelsen

Styrelsen er Skoleforeningens politiske ledelse og varetager foreningens interesser. Den træffer blandt andet beslutninger om dagtilbud og skolernes virksomhed, godkender læseplaner og kontrollerer Direktionens arbejde. Styrelsen vælges blandt Fællesrådets medlemmer fra i alt ni valgområder, et valgområde for hver af de ni fællesskoler med tilhørende dagtilbud og grundskoler.

Læs mere om Styrelsen

Direktionen

Direktionen er foreningens administrative og forretningsførende ledelse og har til opgave at gennemføre de beslutninger, Fællesrådet og Styrelsen træffer. Den har det pædagogiske og administrative tilsyn med vores dagtilbud, skolerne og de øvrige institutioner.

Læs om direktionens opgaver

Samarbejdsråd

Alle vores dagtilbud og skoler har et samarbejdsråd. Det er samarbejdsrådenes opgave at drøfte og fastsætte principper for blandt andet institutionens virksomhed, forældresamarbejde, underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen eller dagtilbudsbarnets trivsel, samt institutionens ordensregler og værdisæt. Samarbejdsrådet godkender dagtilbuddets og skolens budget og har indstillingsret, når der skal ansættes en ny leder. Skolernes samarbejdsråd består af forældrerepræsentanter, repræsentanter for de pædagogiske medarbejdere og på de større skoler repræsentanter for eleverne. På vores dagtilbud består samarbejdsrådet af forældrerepræsentanter og repræsentanter for de pædagogiske medarbejdere.

Scroll to top