Mindretallets fremtid sikres lokalt

Medlemmerne i Skoleforeningens Fællesråd fik i går tilsendt et beslutningsoplæg for mindretallets struktur, som de skal stemme om på mødet den 29. september. Oplægget blev besluttet på styrelsesmødet torsdag aften.

Mindretallets fremtid sikres lokalt

Styrelsens udspil tager udgangspunkt i det tydelige ønske fra mindretallets basis om en fremtidsvision, der tilgodeser de udfordringer, der er i deres hverdag.

Skoleforeningen foreslår derfor, at der lokalt, hvor det ønskes, oprettes ”Lokaludvalg for det danske mindretal”. Lokaludvalgene skal indeholde repræsentanter for alle relevante foreninger - altså fx fra SSF, SdU, SSW, Skoleforeningen, Kirken osv. Målet er en lokal koordinering af aktiviteter - men også lokal udvikling af aktiviteter på tværs af foreningerne. Under lokaludvalgene kan der oprettes lige så mange aktivitetsudvalg, som man har lyst til eller brug for med det formål, at folk kan engagere sig efter lyst og interesse. Til lokaludvalgene knyttes der økonomiske ressourcer/professionelle, der letter de frivilliges arbejde, for eksempel med hensyn til regnskab, koordinering af aktiviteter og udviklingsarbejdet. 

Forslaget om at oprette lokaludvalg er ment som en håndsrækning der, hvor udfordringerne er store, hvor man ikke længere kan finde frivillige til de mange bestyrelsesposter i mange små foreninger. Forslaget skal frigive kræfter til at udvikle aktiviteter frem for at administrere. Der, hvor der eksisterer et velfungerende foreningsliv, skal der ikke skabes dobbeltstrukturer. Der kan være forskel på, i hvor høj grad man tager imod professionel støtte, men alle er velkomne.

I forhold til den overordnede strukturdebat ser Skoleforeningens styrelse en stor værdi i, at alle organisationer - uanset opbygning - deltager og ikke lukkes ude fra samarbejdet i det danske mindretal.

Mindretallets mange foreninger varetager hver for sig vigtige funktioner for sydslesvigerne. Den funktionsopdeling, foreningerne langt hen ad vejen er udtryk for, giver kvalitet i opgaveløsningen og er velegnet til at hente tilskud til de forskellige funktioner, vi hver for sig varetager. Samtidig udelukkes der ikke, at nogle fusioner eller omplaceringer af opgaver kunne give mening.

Skoleforeningen ønsker derfor et styrket Samråd, som kan udtale sig på mindretallets vegne:

Samrådets samarbejdsaftale udvikles med mulighed for flertalsbeslutninger efter princippet ”kvalitativt flertal” - det vil sige for eksempel 2/3 eller ¾ flertal for alle områder, hvor vi som helhed skal tage stilling til noget.

Samrådet skal også udstyres ved at oprette arbejdsudvalg, som løser fælles udfordringer og ved at indføre en formaliseret høringsret omkring organisationernes kerneopgaver. Med et kvalitativt flertal kan Samrådet indkalde en medlemsorganisation ”i Samråd” - hvis man ikke er indforstået med en beslutning, som en af medlemsorganisationerne har taget på sit kerneområde. Den indkaldte organisation skal så forklare sig over for de andre i en åben høring.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig er åben over for at supplere modellen med repræsentantskab – det vil sige et høringsberettiget parlament bestående af menige medlemmer. Parlamentet vælger to repræsentanter til Samrådet.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig ønsker også et uafhængigt, stærkt og professionelt sekretariat for Det Sydslesvigske Samråd. Skoleforeningen er parat til at bære sin del af den nødvendige økonomi til formålet.

Ved at forsyne Det Sydslesvigske Samråd med beslutningskompetence, indføre flertalsafgørelser, arbejdsudvalg og høringer styrker vi Samrådet som vores fælles samarbejdsforum. Der er brug for, at vi hele tiden informere hinanden, hører og diskuterer det, vi gør enkeltvis og for fællesskabet. Her kan faste udvalg helt konkret gøre en forskel, for eksempel i forhold til mindretallets lokale udvikling. Det betyder flere møder og det betyder også en professionalisering af Samrådet med et stærkt og uafhængigt sekretariat der servicerer medlemsorganisationerne og understøtte arbejdsudvalgene.

Daniel Dürkop, kommunikationsansvarlig

Kommunikation@skoleforeningen.org

 

Se mere