Elevtrivselsundersøgelsen (ETU)

Et blik på barnets og den unges stemme ud fra forvaltningsrapporterne

Elevtrivselsundersøgelsen (ETU)

Skoleforeningen har i september og oktober 2022 for første gang, i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, gennemført en elevtrivselsundersøgelse på skoleområdet. Resultaterne kom i december og består af klasse/skole- og forvaltningsrapporter.

Elevtrivselsundersøgelsen er barnets og den unges mulighed for at give feedback på deres trivsel og er en del af skoleforeningens evalueringskultur, der sammen med Halv – og helårsevalueringer, Feva – fællesevaluering, karakterer og eksaminer

udgør en helhed, som sikrer kvaliteten på vores skoler.

Læs mere herom under fanen institutioner/ skoler / evalueringskulturen / rubrikken: elevtrivselsundersøgelse

Yderligere er formålet at styrke dialogen mellem barnet/den unge og læreren samt at styrke barnets og den unges undervisnings- og læringsmiljø.

Barnets og den unges trivsel påvirkes af mange forhold som eksempelvis hjemmemiljøet, fritidsinteresser eller skolens undervisningsmiljø.  Elevtrivselsundersøgelsen måler ikke den generelle trivsel, men har derimod fokus på skoletrivslen. Undersøgelsen er et øjebliksbillede og resultaterne er tendenser, der kræver dialog og opfølgning.

Undersøgelsen består for 1. – 4. klasse af 20 spørgsmål og for 5. – 10. klasse af 40 spørgsmål.

I rapporterne er barnets og den unges svar blevet inddelt i følgende kategorier:

  • Social trivsel – psykisk og fysisk velbefindende, fx elevens glæde, tryghed og engagement i skolelivet, og dets udfordringer og oplevelse af anerkendelse.
  • Faglig trivsel – handlingskompetence, robusthed, empati og det at kunne udvikle positive relationer
  • Støtte og inspiration i undervisningen – fx et godt undervisningsmiljø med støtte fra klassekammerater og lærere
  • Ro og orden – dækker især forhold omkring klasseledelse, støj og koncentration.

Der måles på en< skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste og 1 den laveste.

Fra 1. – 4. klasse bliver resultatet vist i temavisninger og fra 5. – 10. klasse bliver resultatet vist i indikatorer.

De mange spørgsmål af elevtrivselsundersøgelsen er stort set gennemgående besvaret med positive tendenser og især kategorien ”social og faglige trivsel” er besvaret med tilfredsstillende tendenser.

I kategorien ”øvrige spørgsmål” samt ”støtte og inspiration” er der hhv. et spørgsmål, hvor besvarelsen peger i en negativ retning. Afhængig af, hvordan besvarelsen læses.

Skolekontoret har i samarbejde med fælleselevrådet udpeget ”medbestemmelse i undervisningen” som et overordnet punkt, hvor der er plads til forbedring. Fælleselevrådet er kommet med deres bud på, hvordan der kan skabes forbedringer, og der skal ses på, hvordan disse bud kan omsættes på skolerne.
Ligeledes arbejdes der på hver enkelt skole med prøvehandlinger frem til sommerferien, der skal skabe trivselsforbedringer. 

Til august sendes Trivsels- og beskyttelseskonceptet for skoleområdet til høring. På sigt skal alle skoler have udviklet egne lokale trivselskoncepter.


Åh nej, vi skal spise

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

En af grupperne i Kappel Daginstitution havde det svært, og de voksne var ved at give op. Så rakte de ud til PPR

Scroll to top