Skoleskift

Er I flyttet til Sydslesvig, skal I flytte til Danmark, eller vil I skifte skole inden for vores skolesystem? Så læs nærmere om muligheder og betingelser for skoleskift her.

Skoleskift fra Danmark

Er I flyttet til Sydslesvig, eller overvejer I at flytte hertil og ønsker, at jeres barn/børn starter i det danske mindretals skoler? Så læs nærmere om optagelse på skolerne her.

 

Det er altid muligt at skifte til en af vores skoler, uanset hvor i skoleåret vi befinder os.

Vi driver danske skoler hvor undervisningssproget er dansk i alle fag undtagen i tysk. Tysk undervises på modersmålsniveau.

Hvis jeres barn/børn ikke taler tysk eller dansk kan der individuelt, efter aftale med den enkelte skole, tilbydes ekstra tysk- hhv. danskundervisning på alle vores skoler. Tilbuddet skal altid suppleres med jeres private engagement for at jeres barn får de bedste vilkår til at følge undervisningen og hverdagen på skolen.

I kan finde en liste over vores i alt 46 skoler i Sydslesvig her inkl. adresser og kontaktinformationer.

I Slesvig og Flensborg By er der central tildeling. Vi forsøger altid at finde en plads på den skole, som ligger tættest på familiens adresse. Kontakt en af de lokale skoler for at få hjælp til at finde den rette skole.

Uden for Slesvig og Flensborg er barnets skolegang bundet til den skolekreds, som familien bor i. Kontakt din nærmeste skole for at få oplysninger om, hvilken skolekreds der er tale om.

Når I har fundet jeres skolekreds tager I kontakt til skolelederen på den nærmeste skole hhv. den skole, hvis skolekreds I tilhører for at træffe en aftale vedrørende omskolingen af jeres barn/børn. Skolelederen står for kontakten og guider jer gerne videre gennem optagelsesprocessen. Husk at medbringe den tyske »Meldebescheinigung«* fra rådhuset samt alle skolepapirer I har fra jeres barns/børns gamle skole.

*Bekræftelse fra rådhuset, at I er tilmeldt jeres adresse. Fås som regel automatisk ved tilmelding på adressen.

Skoleskift indenfor vores skolesystem

Som udgangspunkt skal alle elever gå i den skole, hvis skolekreds familiens adresse ligger i. I særlige situationer, såsom dårlig trivsel på skolen eller en adresseændring, der vil medføre flere skoleskift på kort tid m.m., kan der søges om dispensation fra den regel.

 

Familien bedes i sådanne tilfælde eller ved andre overvejelser om et evt. skoleskift altid tage kontakt til skolelederen på den skole, deres barn/børn går på. Vi vil altid forsøge at løse konflikter på en måde, der imødekommer alle parter på tilfredsstillende måde inden vi muliggør et skoleskift, men vil heller ikke stå i vejen for det, hvis det viser sig, at et skoleskift er bedst for barnets trivsel.

Kan en evt. konflikt ikke løses i samtale med den pågældende skoleleder eller bliver skoleleder og familie i samråd enige om, at et skoleskift er det bedste for barnets tarv, skrives en skriftlig ansøgning om dispensation til skolelederen, som så videresender den til Skoleforeningens centralforvaltning (Skole- og Gymnasiekontoret) sammen med sin egen vurdering om situationen. Skole- og Gymnasiekontoret står så i samråd med skolelederen på den indeværende skole og skolelederen på den kommende skole for den endelige beslutning om skoleskiftet.

Vi gør de berørte familier opmærksom på, at et godkendt skoleskift ikke nødvendigvis betyder, at kørselsomkostninger til og fra den nye skole bliver overtaget i fuldt omfang af Skoleforeningen. Det praktiske i forbindelse med kørslen – samt skoleskiftet generelt – bliver afklaret i samråd med skolelederen på den kommende skole.

Skoleskift til Danmark

Skoleforeningen modtager elevtilskud fra landet Slesvig-Holsten for de elever, der går på vores skoler. Vælger et eleven at fortsætte skolegang på en skole i Danmark modtager Skoleforeningen ikke længere elevtilskud og kan derfor heller ikke yde økonomisk støtte til elever, der går i skole i Danmark.

 

Skoleforeningen yder økonomisk støtte til elever, som besøger en efterskole i Danmark. Nærmere informationer kan fås på vores hjemmeside under punktet »Efterskoleophold«. Støtten er begrænset til ét år. Skoleforeningen yder ikke støtte til anden skolegang i Danmark end et efterskolebesøg.

Skoleforeningen modtager elevtilskud fra landet Slesvig-Holsten for de elever, der går på vores skoler. Vælger et eleven at fortsætte skolegang på en skole i Danmark modtager Skoleforeningen ikke længere elevtilskud og kan derfor heller ikke yde økonomisk støtte til elever der går i skole i Danmark.

Vedrørende informationer om BAföG bedes I som familie kontakte de respektive myndigheder i den by/kommune, familien har bopæl i; almene informationer kan også findes bl.a. på hjemmesiden bafög.de.

Vedrørende oplysninger om SU bedes I som familie kontakte den skole, som dit/jeres barn besøger i Danmark. Elever på A. P. Møller Skolen og Duborg-Skolen, som er berettiget til SU, kan også kontakte studievejlederen på den skole, de går på, for nærmere vejledning. Almene informationer om SU kan findes på SU’s hjemmeside su.dk

Scroll to top