Efterskoleophold

At være efterskoleelev kan give dig og din læring rigtig meget. 115 elever fra Sydslesvig er i dette skoleår på efterskoleophold enten på en af Danmarks 225 efterskoler eller på Skoleforeningens egen efterskole, Ladelund Ungdomsskole.

Værd at vide om efterskoleophold

Du kan hente informationer og rådgivning hos din studie- eller skolevejleder. Eller kontakt Rejsekontoret og hør nærmere!

www.efterskolerne.dk kan du finde den efterskole, der passer til dig og dine interesser.

Læs om regler for efterskoleophold i de informationer, du finder til højre.

Deltag i efterskolernes dag og find den efterskole, der passer til dig. Efterskolernes dag foregår den 22. februar 2020 kl. 12-15 A. P. Møller-Skolen - her kommer mange danske efterskoler til Sydslesvig og præsenterer deres tilbud.

Du kan også bruge søgemaskinen på www.efterskolerne.dk til at finde den efterskole, der passer til dine interesser eller faglige/geografiske behov.

Der er åbent hus på alle efterskoler i Danmark den sidste søndag i september mellem kl. 13-17 hvert år.

Vidste du at der også findes en efterskole i Sydslesvig? Ladelund Ungdomsskole er Sydslesvigs egen efterskole, med 4 stærke linjefag: idræt, kost og ernæring, medie, praktisk arbejde, form og farver, efterskoleliv - og til en rigtig god pris! www.ladelundungdomsskole.de

Deltag i 14-dages gratis prøveophold på en efterskole og oplev livet på efterskolen. Kontakt din skolevejleder for nærmere oplysninger.

Elever, der har opfyldt skolepligten og som ønsker at vende tilbage for at afslutte et skoleforløb ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig, skal inden et evt. efterskoleophold i Danmark have modtaget information om gældende bestemmelser vedrørende genindplacering på klassetrin efter eksternt skoleophold.

Læs om reglerne for genoptagelse af skolegang i Sydslesvig efter opholdet i den information, du finder til højre.

Ønsker eleven at fortsætte sin skolegang i det tyske system, skal afgangseksamen fra efterskolen omskrives ved Undervisningsministeriet i Kiel. Som det fremgår af linket her (som er fra Undervisningsministeriets hjemmeside) skal eksamensbeviset oversættes til tysk (se side 5). Dette skal gøres af en anerkendt oversætter (vereidigter Übersetzer).

På "Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzers" hjemmeside http://suche.bdue.de/ kan du søge efter en oversætter.

Hvis eksamensbeviset er på engelsk, kan undervisningsministeriet ifølge undervisningsministeriets hjemmeside, godt omskrive det. Spørg efterskolen, om de kan udstede et engelsk eksamensbevis.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig yder vejledning og støtte til personer, der er tilknyttet det danske mindretal i Sydslesvig, som deltager i et efterskoleophold i Danmark. Støtten er betinget af, at de søgte kurser er godkendt af de danske myndigheder. Tilskud til et efterskoleophold i Danmark forudsætter som regel, at eleven har opfyldt sin skolepligt.

Hent ansøgningsskemaet til elevstøtte.

Du er ikke berettiget til støtte fra Skoleforeningen, hvis

  • én eller begge af dine forældre har lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.
  • du selv, eller én eller begge af dine forældre er danske statsborgere.

I begge tilfælde er I berettiget til statsstøtte fra Danmark og skal i givet fald søge om dansk statsstøtte via den valgte efterskole.

Tilskud til et efterskoleophold i Danmark forudsætter, at eleven har opfyldt sin skolepligt. Skoledirektionen kan dog give dispensation, når særlige forhold gør sig gældende.

Hent skemaet til at søge om dispensation.

Elevstøtte til ophold på efterskoler - herunder Ladelund Ungdomsskole - ydes i henhold til de i Danmark gældende regler for elevstøtte til elever på efterskoler, dog maksimalt i 42 uger. Der ydes søskenderabat.

Skoleforeningens støtte beregnes ud fra forældrenes indkomstgrundlag. Skoleforeningen yder normalt ikke støtte til depositum, kørsel, materialer, ekskursioner, studierejser, lommepenge o.l.

Klik her for at se tabellen over støttesatser.

Elevens forældre skal afregne en evt. egenbetaling for efterskoleophold direkte med den pågældende skole.

Støttebeløbet beregnes på baggrund af husstandens samlede bruttoindkomst i forrige kalenderår.

Som dokumentation vedlægges »Einkommenssteuerbescheid«, hvorpå det er »Gesamtbetrag der Einkünfte« som danner beregningsgrundlaget.

Sådan bestemmes beregningsgrundlaget

1. Husstandens sammensætning ved kursets start: Enlig forælder ved kursets start. 
Indkomstgrundlag: Forælderens indkomstgrundlag.

2. Husstandens sammensætning ved kursets start: Enlig forælder på ansøgningstidspunkt, men gift/samboende ved kursets start. 
Indkomstgrundlag: Genberegning så husstandens indkomstgrundlag lægges til grund.

3. Husstandens sammensætning ved kursets start: Forældre, der ved kursets start er gift med hinanden, og bor i fælles husstand.
Indkomstgrundlag: Forældrenes indkomstgrundlag lægges til grund.

4. Husstandens sammensætning ved kursets start: Forældre, der ved kursets start er gift med hinanden, men bor på forskellig adresse.
Indkomstgrundlag: Forældrenes indkomstgrundlag lægges til grund.

5. Husstandens sammensætning ved kursets start: Forældre, der ved kursets start bor sammen uden at være gift.
Indkomstgrundlag: Forældrenes indkomstgrundlag lægges til grund.

6. Husstandens sammensætning ved kursets start: Hvis forældrene bor hver for sig og enten er separerede, skilt eller ikke er gift med hinanden, og »bopælsforælderen« ikke har en samlever.
Indkomstgrundlag: Beregning på grundlag af indkomsten hos den forældre, eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) eller senest har boet sammen med.

7. Husstandens sammensætning ved kursets start: Hvis en forælder har en samlever, er gift igen, er indgået i registreret partnerskab.
Indkomstgrundlag: Husstandens indkomstgrundlag lægges til grund.

Ansøgningsfristen for efterskoleophold i 2020-21 er 22. april 2020

NB! Rejsekontoret kan ikke udstille en "Bescheinigung" til det tyske Finanzamt.

Ifølge § 10. Abs. 1 Nr. 9 EStG er det for familier, der er bosiddende i Tyskland muligt at gøre udgifter for skolepenge (uden kost og logi) gældende ved skatteerklæringen.

Det betyder, at man kan trække skolepenge (Schulgeld) fra i skat, men ikke kost, pasning og logi. Derfor skal beløbet, (forældrenes egenbetaling til efterskoleopholdet) deles op.

Efterskolen må altså dokumentere, hvor stor en procentdel af den samlede egenbetaling der er skolepenge, og hvor stor en procentdel der dækker kost, pasning og logi.

»Finanzamt« arbejder i kalenderår, og ikke i skoleår. Derfor skal der skelnes mellem de 18 skoleuger inden jul og de 24 skoleuger efter jul.

Har du brug for en »Bescheinigung für das Finanzamt«, så kontakt dit barns efterskole, og bed dem lave et formelt skriv med en opstilling som deler forældrenes egen-andel op i hhv. kost & logi og undervisning for det pågældende kalenderår.

Der findes en række fonde, der yder støtte til efterskoleophold.

Læs mere om legaterne.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig yder elevstøtte til ophold på Ladelund Ungdomsskole svarende til de i Danmark gældende regler for elevstøtte til elever på efterskoler.

Eleven skal under efterskoleopholdet have bopæl i Danmark.

Når den kommende efterskoleelev fra Sydslesvig har fået opholdstilladelse fra konsulatet i Flensborg (NB! Gælder kun tyske statsborgere), skal de tage ind til Borgerservice i den kommune, som de skal flytte til, for at melde deres adresse og få et CPR-nummer. Dette besøg skal ske senest 5 dage efter indrejsen. Ofte er det noget, en lærer på efterskolen gør sammen med eleverne hvis der er flere fra Sydslesvig. Snak med efterskolen om dette. For tyske statsborgere kræver Borgerservice et personligt fremmøde, hvor vedkommende skal medbringe opholdstilladelsen, billedlegitimation og kommende adresse. Det kan godt betale sig at ringe til den pågældende Borgerservice inden, for at afklare deres åbningstider og hvad der helt præcist kræves af dokumenter. Find den lokale Borgerservice her.

Der skal ansøges om opholdstilladelse ved Generalkonsulatet. Hertil bedes I udfylde et SG3-Ansøgningsskema. SG3-Ansøgningsskemaet kan downloades her.

Skemaet skal afleveres på: Kongelig Dansk Generalkonsulat i Flensborg, Nordergraben 19, 24937 Flensburg.

Generalkonsulatet udsteder opholdstilladelser til sydslesvigere tilhørende det danske mindretal, som vil tage en uddannelse i Danmark.

I den forbindelse optager Generalkonsulatet BIOMETRISKE data, dvs. et digitalt foto, fingeraftryk og en elektronisk underskrift.

Når I søger om opholdstilladelse ved Generalkonsulatet, skal I medbringe følgende:

Ovennævnte udfyldte SG3-Ansøgningsskema. Den nøjagtige tidsperiode for opholdet skal angives i ansøgningsskemaet. Der skal ikke medbringes pasfoto.
Originalt rejsepas eller »Personalausweis«. Passet eller »Personalausweis« skal være gyldigt tre måneder ud over den sidste ønskede opholdsdag
Det sidste karakterbevis fra den danske skole eleven går på (dokumentation for at eleven går på en dansk mindretalsskole)
Optagelsesbrevet fra den danske efterskole e.l., som eleven skal gå på. Elevens navn skal fremgå af brevet
Generalkonsulatet udsteder opholdstilladelsen samme dag (hvis muligt med det samme) eller så hurtigt som muligt.

Eleven skal medbringe opholdstilladelsen samt pas el. ”Personalausweis”, når han/hun flytter til Danmark. Opholdstilladelsen er normalt gyldig fra den dag, eleven skal begynde på efterskolen, og eleven kan først tilmelde sig, når han/hun bor på efterskolen. Tilmeldingen foregår hos Borgerservice på Folkeregistret/CPR-registret i den kommune, som efterskolen tilhører. Normalt hjælper efterskolen med dette, kort efter at man er flyttet ind på efterskolen (senest 5 dage efter indrejsen).

Når eleven er blevet tilmeldt går der ca. 14 dage, så modtager hun et gult sygesikringskort. Efter ca. en måned modtager hun et lyserødt opholdskort med en chip, der indeholder de biometriske data.

Efterskolen beregner elevstøtten ud fra forældrenes indkomst i forrige kalenderår, som dokumenteres igennem en skatteopgørelse (Einkommenssteuerbescheid eller Lohnsteuerbescheinigung). Hertil bruger efterskolen et ”takstkatalog” for det pågældende skoleår. Det er samme takstkatalog Skoleforeningen retter sig efter.

Nogle efterskoler har en udfordring dér hvor eleven fra Sydslesvig har dansk pas hvori de sidste 4 cifre mangler, da der først kan laves en betalingsopgørelse når efterskolen har elevens fulde cpr-nummer. For forældrene er det et problem ikke at vide, hvad de får i statsstøtte. Her bør efterskolen ud fra forældrenes indkomstdokumentation lave en foreløbig betalingsopgørelse, som så tilrettes i august, når eleven er startet på efterskolen og har været på borgerservice i den pågældende kommune og fået de sidste 4 cifre i sit cpr-nummer. Den reelle betalingsopgørelse vil kun (hvis overhovedet) afvige minimalt fra den foreløbige betalingsopgørelse.

Eleverne er forsikret via deres forældres ansvars- og ulykkesforsikring under udvekslingen.

Elever er sygeforsikret i Danmark (det gule sygesikringskort) når de er på efterskole, fordi de har bopæl og opholdstilladelse i DK. Nogle elever er også samtidig stadig sygeforsikret under deres forældre.

Ved udlandsrejser under efterskoleopholdet skal eleven bruge det blå sygesikringskort (kontakt Borgerservice i den kommune, efterskolen ligger i).

Skoleforeningen yder kun økonomisk støtte til 1 år på efterskole. (For elever, med særlige specialpædagogiske behov, kan PPR ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig i særlige tilfælde anvise specialpædagogisk støtte. Kontakt Rejsekontoret)

Elever, som fortsætter et 2. år på efterskole, skal i givet fald have forlænget deres opholdstilladelse.

Man SKAL søge om forlængelse INDEN den nuværende opholdstilladelse udløber. I kan allerede ansøge 3 måneder inden den nuværende opholdstilladelses udløb. Hvis den udløber den 30.06, kan I ansøge om en forlængelse den 30.03. Du kan læse mere her: https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-forlænge/Tidligere-dansk-statsborger

I skal udfylde ansøgningen, som hedder SG4. Som tilhørende det danske mindretal skal I kun udfylde følgende punkter: punkt 1.1 ( sætte kryds i IKKE-gebyrpligtig), punkt 2, punkt 3, punkt 4 (sætte kryds i H og gå til punkt 7), punkt 7 (skal gennemlæses), punkt 8 (forældrene skriver navn og angiver fødselsdato, hvis I ikke har CPR-nummer), punkt 9 skal underskrives af forældrene, hvis barnet er under 18). Siderne 13-20 skal IKKE udfyldes og kan smides væk.

Eleven skal derefter aflevere ansøgningen hos politiet og have optaget biometri (foto, underskrift) her.

I Syd- og Sønderjylland har man to politistationer, som man kan vælge i mellem. Det er disse to adresser:

Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg: Kirkegade 76, 6700 Esbjerg

Syd- og Sønderjyllands Politi i Aabenraa: Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa

Hos politiet i Esbjerg kan møde op i åbningstiden og trække et nummer. I Aabenraa skal man bestille tid via internettet:

Direkte link til tidsbestilling via internettet:

https://sjyl-udl-aabenraa-booking.onlinebooq.dk/

I skal også fremvise rejsepas eller ”Personalausweis”. Husk at det fremviste pas eller Personalausweis skal være gyldigt i længere tid mindst 6 mdr., men da opholdstilladelsen kun er gyldig, så længe som passet minus 3 mdr., er det bedst hvis enten pas eller Personalausweis er forholdsvist nyt. Man får normalt en forlængelse for 3 år, da man som barn (under 18 år) ikke kan få en permanent opholdstilladelse.

Scroll to top