Inklusion

Skoleforeningens inklusionspolitik

Hvad er inklusion?

Inklusion er en måde at tænke og handle på, der sikrer, at alle mennesker oplever sig selv som aktive deltagere i et fællesskab. I Skoleforeningen handler inklusion om at skabe fællesskaber, der ikke kun giver plads til forskellighed, men aktivt skaber trivsel, læring og udvikling for alle børn i vores dagtilbud og skoler. Vores inklusionsbegreb baserer på Salamanca-erklæringen fra 1994, der blandt andet fastslår, at ethvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov samt en ret til at modtage en uddannelse, der tager højde for disse forskelle.

Hvorfor inklusion?

Det er centralt for et barns trivsel, udvikling og livschancer at opleve sig som en værdifuld deltager i sociale og faglige fællesskaber. Det gavner alle børn i fællesskabet, når læringen tilrettelægges på en måde, der tilgodeser mange forskellige behov og skaber deltagelsesmuligheder for alle. Et øget fokus på de enkeltes udfordringer og styrker er med til at fremme gensidig respekt og accept. Børnene lærer at samarbejde på tværs, omgås forskellighed og opfatte mangfoldighed som en ressource. Inklusion er således med til at skabe mere tryghed for den enkelte og modvirke eksklusionsprocesser.

Hvilken betydning har inklusion for det danske mindretal?

Inklusion har en særlig mindretalspolitisk dimension. Skoleforeningen løser en offentlig opgave for landet Slesvig-Holsten, der er forpligtet til at sikre alle mindretallets børn og unge en dansk skolegang. Vi vil derfor skabe inkluderende læringsfællesskaber, der i videst muligt omfang tager hensyn til vores børns mange forskellige egenskaber og behov. Det er Skoleforeningens udtalte mål at udvikle børnenes bevidsthed om, at de er en del af det danske fællesskab. En inkluderende tilgang er forudsætningen for, at alle vores børn og unge kan opleve sig som en værdifuld del af mindretallet.

Hvordan opnås inklusion?

For at et barn kan opleve psykisk inklusion – dvs. opleve sig som en værdifuld del af et fællesskab – er det nødvendigt, at det både inkluderes fysisk, socialt og læringsmæssigt. Det betyder konkret, at

  • institutionerne indretter deres fysiske rammer, både ude og inde, så de tilgodeser barnets forskellige fysiske og sanselige behov.
  • de pædagogiske medarbejdere organiserer sociale aktiviteter, så barnet kan bidrage aktivt, indgå i positive relationer til andre børn og voksne og udvikle et positivt selvbillede.
  • de pædagogiske medarbejdere tilrettelægger læringen med udgangspunkt i barnets individuelle forudsætninger og styrker og således sikrer, at barnet lærer og udvikler sig bedst muligt.

Hvem er ansvarlig for at skabe inklusion? 

Inklusion er en fælles opgave for alle medarbejdere i institutionen, forældrene og forvaltningen. Forudsætningen for en vellykket inklusion er, at

  • alle medarbejdere i institutionen arbejder inkluderende og ser sig selv som en del af et professionelt aktørnetværk, hvor forskelligheden opfattes som almen norm.
  • institutionens leder er ansvarlig for at fremme og iværksætte tiltag, der støtter inkluderende fællesskaber.
  • forældrene er en afgørende ressource i forhold til barnets trivsel, udvikling og læring og indgår i en åben dialog omkring barnets/eleven.
  • forvaltningen sikrer planlægnings- og koordineringsopgaver samt overordnet udarbejder forslag om strategier og handleplaner, der fremmer praksis i overensstemmelse med inklusionsstrategien.

Hvad gør vi konkret?

Skoleforeningen sætter særlig fokus på tre udviklingsområder:

Vi inddrager børnenes perspektiv på børne- og læringsmiljøet for at sikre, at børnene er med til at skabe deres hverdag. Vi fremmer et

  • fysisk miljø, der medtænker sundhed, pladsforhold, materialevalg, indeklima og ergonomi
  • æstetisk miljø, der giver positive og udfordrende sanseoplevelser
  • psykisk miljø, der udvikler dynamiske og sociale kompetencer som empati, evne til konfliktløsning og kommunikativ kompetence.

Vi har en skærpet opmærksomhed på den tidlige forebyggende indsats, for at garantere, at flest mulige børn er inkluderet og oplever tryghed, trivsel og udvikling i vores institutioner. På dagtilbudsområdet arbejder vi blandt andet med mindre gruppedannelser, der virker forebyggende i forhold til sprog, motorik og adfærd. På undervisningsområdet er undervisningsdifferentiering vores lovmæssige pædagogiske praksis, som tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger for at lære. Vi samarbejder med relevante faggrupper og -personer omkring dynamiske handleplaner for børn med særlige behov.

Inkluderende tænkning kendetegner vores pædagogiske praksis på alle niveauer. Medarbejderne i de enkelte institutioner danner fælleskaber på tværs af faggrænser og arbejder hen imod de samme mål.

Gennem tværfaglig tilrettelæggelse af overgange både mellem Skoleforeningens institutioner og til eksterne tilbud fremmer vi børnenes og forældrenes oplevelse af sammenhæng i socialiseringen, udvikling og læring.

Tiltrådt af Skoleforeningens Styrelse den 13. oktober 2016.

Scroll to top