Forretningsorden

Forretningsorden for Skoleforeningens fællesråd

§ 1

Styrelsen indkalder til Fællesrådets møder med mindst to ugers varsel. Der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Denne fastsættes af Styrelsen (jf. vedtægternes § 12, stk. 2). Der kan træffes afgørelser om emner, der er sat på dagsordenen sammen med indkaldelsen.

§ 2

Fællesrådet afholder ordinært møde i september-oktober måned samt i februar-marts måned. Ved mødet i september-oktober skal følgende punkter være bestanddel af dagsordenen:
formandens og direktørens beretninger for det forløbne skoleår
drøftelse af beretningerne
godkendelse af formandens beretning.
Ved mødet i februar-marts skal følgende punkter være bestanddel af dagsordenen:
drøftelse af foreningens anlægsopgaver
drøftelse og godkendelse af driftsregnskabet og driftsbudgettet.

§ 3

Fællesrådets møder er åbne for Skoleforeningens medlemmer og for andre interesserede. I særlige tilfælde kan Fællesrådet beslutte, at et fællesrådsmøde gennemføres som et lukket møde, eller at enkelte dagsordenspunkter behandles i et lukket møde.
Styrelsen kan indbyde gæster til fællesrådets møder.

§ 4

I Fællesrådets møder deltager med tale- og stemmeret:
Fællesrådets medlemmer (jf. dog § 10).

I Fællesrådets møder deltager med taleret, men uden stemmeret:
Friisk Foriinings repræsentant i Styrelsen
Direktøren samt efter behov ledende medarbejdere fra centralforvaltningen.

Fællesrådsmedlemmets suppleant kan deltage i Fællesrådets møder med taleret.

Til Fællesrådets møder indbydes:
2 repræsentanter fra Skoleforeningens driftsråd hhv. fra Skoleforeningens fællesdriftsråd samt 2 repræsentanter fra fælleselevrådet. De pågældende har taleret, men ingen stemmeret.

§ 5

Fællesrådets møder ledes af en mødeleder, som vælges af de stemmeberettigede. Over møderne føres en beslutningsprotokol. Fællesrådets medlemmer får tilsendt et protokollat fra det enkelte møde. Derudover lægges der en protokol over mødet i Skoleforeningens intranet for fællesrådsmedlemmer og suppleanter.

§ 6

Styrelsen opstiller dagsordenen for Fællesrådets møder. Dagsordenen indeholder som regel mindst følgende punkter:

Valg af mødeleder og protokolfører
Godkendelse af protokollatet for sidste møde
Meddelelser.

Et forslag til et dagsordenspunkt, der indgives af mindst 10 fællesrådsmedlemmer inden for den i § 1 nævnte tidsfrist eller af 3 styrelsesmedlemmer, skal optages på dagsordenen.
Mødelederen kan i særlige tilfælde ændre rækkefølgen i dagsordenen.

§ 7

Ændringsforslag til beslutninger indleveres skriftligt til mødelederen. Mødelederen bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.

§ 8

Såfremt et af de tilstedeværende fællesrådsmedlemmer eller mødelederen ønsker det, skal en afstemning gennemføres skriftligt.

§ 9

Der indkaldes til ekstraordinært fællesrådsmøde med mindst to ugers varsel, når det med motiveret dagsorden forlanges af 10 af de delegerede til Fællesrådet eller af mindst 3 styrelsesmedlemmer. Der kan kun træffes afgørelser om emner, der er sat på dagsordenen sammen med indkaldelsen.

§ 10

Hvis et fællesrådsmedlem er forhindret i at møde, er vedkommende forpligtet til at underrette sin personlige suppleant, som i så fald deltager i det pågældende møde med både tale- og stemmeret. Fællesrådsmedlemmet videregiver relevante materialer til sin suppleant.

§ 11

Der oprettes et intranet for fællesrådsmedlemmer og suppleanter med henblik på at styrke den indbyrdes kommunikation og for at give styrelse og direktion mulighed for at videregive relevant information.

Vedtaget af Fællesrådet den 24. februar 2011.
Sign. Per K. Gildberg

Scroll to top