Udo Jessen: Direktionen har vores fulde opbakning

Udo Jessen: Direktionen har vores fulde opbakning

Skoleforeningens direktion har på styrelsesmødet i sidste uge præsenteret en ny struktur for arbejdet i direktionen. Hvad er styrelsens holdning?

Lad mig starte med at sige, at styrelsen enstemmigt har godkendt ændringerne i direktionens sammensætning. Det er en ændring, der har været nødvendig her og nu, og det var styrelsen også meget bevidst om. Der har været bred enighed om, at vores ledelsesstruktur fortsat er under udvikling og styrelsen er selvfølgeligt bekendt med de overvejelser, der ligger bag ved den ledelsesudvikling, som Skoleforeningens forvaltning er i gang med, og det er en udvikling, som vi i Styrelsen fuldt ud bakker op omkring.

Fællesrådet har sidste efterår givet det opdrag, at vi skal i gang med at gennemarbejde og modernisere Skoleforeningens vedtægter. De er i sit udgangspunkt 101 år gamle. Og til trods for nogle opdateringer hist og pist i historien er de måske ikke helt rustet til den tid, vi lever i. Der er blevet dannet en arbejdsgruppe, som går i gang efter sommerferien, når Corona altså tillader det. Skoleforeningens overordnede styringsstruktur er en del af vedtægterne, så det er muligt, at denne proces også på det punkt fører til andre forandringer. Det er et arbejde, som ligger inden for de folkevalgtes ansvarsområde.

Mistrivsel og degraderinger – sådan lyder det i en leder i Flensborg Avis. Har Skoleforeningen udfordringer med hensyn til ledelses- og menneskesyn?

Jeg vil vil gerne sige en stor tak til både Solveig og Eberhard for deres bidrag som direktionsmedlemmer. Også stor tak fordi de spiller med i denne ændring, som de også selv har været med til at foreslå. Vi ved, at de fortsat vil bidrage positivt til Skoleforeningens arbejde med de ledelsesbeføjelser, som er, og hele tiden har været, tilknyttet til deres funktioner på henholdsvis dagtilbuds- og skolekontoret.

At udenforstående har brug for at italesætte det som en degradering viser en meget lille forståelse for ledelse i en moderne, politisk styret organisation. Solveig og Eberhard er holdspillere, og de er stadig med på holdet som uundværlige spillere.

Og så til ordet ”mistrivsel”. I en mail til mig, de andre styrelsesmedlemmer og en række ledere inden for Skoleforeningen begrunder Skoleforeningens områdechef sit valg at gå på pension med, at forskellene i menneske- og ledelsessyn, i forhold til sine nærmeste arbejdsrelationer, gradvist var blevet tydeligere i de sidste år. Jeg anerkender absolut, at han oplever det sådan – men må klart sige, at hverken jeg eller Styrelsen oplever forskellene som et grundlæggende problem.

Jeg kender Olaf Runz nu i mange år og han har igennem mere end 20 år i direktionen været en leder, som har Skoleforeningen i sin dna. Det har ifølge ham selv og ifølge hans nærmeste, der har udtalt sig i Flensborg Avis været hans eget valg nu at gå på pension, og han har ønsket Skoleforeningen alt det bedste, dna-en fornægter sig ikke. Jeg vil allerede her sige en første tak for hans store og trofaste indsats.

Styrelsen og direktionen (hele direktionen) står for et menneskesyn, som styrelsen fuldt kan stå inde for – og vi ser heller ikke nogen modsætning mellem styrelsens og direktionens syn på ledelse. Men man må se i øjnene, at der kan være individuelle forskelle, selvom de grundlæggende værdier ikke er forskellige. Mennesker er nu engang forskellige. Det ville være meget naivt at tro, at en organisation af vores størrelse ikke sommetider vil opleve nogle indre konflikter, som man så skal få løst på en forsvarlig måde.

Vi kan jo ikke udtale os i personsager – det ville være dybt uprofessionelt – men jeg vil sige tydeligt, at formandskabet og styrelsen har været informeret og involveret i forløbet, og det er derfor også vores fælles holdning, at der er blevet handlet rigtigt.

Jeg synes, at man kender mig, styrelsesmedlemmerne og direktionens medlemmer dårligt, hvis man vil antyde, at vi står for et usympatisk menneske- og ledelsessyn.

Det er ikke første gang, at der bliver sagt, at Skoleforeningen har brug for en økonomidirektør. Er der brug for sådan en?

Den påstand er efterhånden lidt trættende. Vi har en dygtig økonomistyring. Hele Skoleforeningen, og mindretallet som sådan, fik det bekræftet endnu en gang med den uvildige undersøgelse og dens afslutningsrapport, som konsulentfirmaet Moos Bjerre lavede i 2019. Det samme siger revisionsfirmaet BDO, som kontrollerer os årligt på området. Det samme gælder Sydslesvigudvalget. Formanden for Sydslesvigudvalget gik endda på talerstolen ved et fællesrådsmøde for at sige det tydeligt og uden mulighed for tolkning, at man på ingen måde sætter spørgsmålstegn ved vores økonomistyring. Vi er altså blåstemplet tre gange de seneste år – og hvert år går revisionen os nøje efter, om vi holder standarden. Jeg er simpelthen uforstående over for de vedblivende krav fra forskellige hjørner i Sydslesvig. Det kan skyldes et manglende informationsgrundlag eller måske, at man sammenligner os med en privat virksomhed, som konkurrerer på markedsvilkår og har de friheder, som private virksomheder har.

Vores indtægter gives til vores overordnede formål og ofte med detaljerede pålæg om, hvordan de må bruges. Vi er faktisk så reguleret rent økonomisk, at en økonomidirektør intet spillerum ville have. Og det er jo den store modsætning mellem Skoleforeningen og en privat virksomhed.

Bortset fra det, så har vi også en direktør med forstand på økonomi. Så pt virker det i mine øjne alene af den grund som et noget underligt krav. Absolut »dobbeltgemobbelt«.

Skoleforeningen er en politisk styret organisation. Forestillingen om en magtfuld, selvstyrende direktion kan man kun have, hvis man ikke kender vore vedtægter. Hvilken direktør ansætter ikke sine egne ansatte? Hvilken direktør kan ikke foretage afdelingslukninger eller sammenlægninger eller sælge ubenyttede ejendomme uden i den enkelte sag at skulle indhente godkendelse? Vi er ingen koncern, som Jørgen Møllekær skriver i sin leder, vi skal snarere sammenlignes med en kommunal forvaltning.

Og vi har en økonomiafdeling med en økonomichef, som sidder med, når afdelingslederne mødes – og det gør de lige så tit som direktionen. Og faktisk sikrer dette forum med sine forskellige kompetencer, hvor også lederne fra teknisk afdeling, personaleafdelingen og IT-kontoret er med, at alle de nødvendige faglige vinkler er med, når der skal træffes beslutninger – og for det meste om noget, der skal endeligt godkendes i Styrelsen eller endda i Fællesrådet.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top