Skoleforeningens regnskab med overskud

Skoleforeningens regnskab med overskud

Fællesrådet i Dansk Skoleforening for Sydslesvig har i denne uge fået tilsendt Skoleforeningens regnskab for 2020 og budgettet for 2021 til den videre behandling i forældrestyret. Regnskabet endte med et overraskende og i høj grad Corona-betinget overskud på over 3 mio. € . Det er ca. 2,4 procent af Skoleforeningens samlede budget på over 128 millioner euro.

Corona-pandemien har betydet en del mindre udgifter. Cirka 2 ud af de 3 millioner i overskud kan direkte eller indirekte relateres til nedlukningerne på skole- og dagtilbudsområdet. I forhold til elevkørsel har skolernes nedlukninger og de besparelser, som Skoleforeningens fællesråd besluttede i sidste år, betydet mere end 850.000 euro mindre i udgifter, end Skoleforeningen havde budgetteret med.

Den anden store post, der er Corona-relateret, er mindre vikarbehov og lønudgifter på lærerområdet. Her ligger udgifterne mere end 1,1 millioner euro under budgettet. Desuden har Skoleforeningen modtaget offentlige tilskud til digitalisering og Corona-tiltag på næsten 300.000 euro.

Flere tilskud

Skoleforeningen kan også glæde sig over flere tilskud fra delstaten Slesvig-Holsten, end der var budgetteret med. Skoleforeningens elevtilskud afhænger af, hvor meget tilskud de offentlige skoler får i tilskud pr. elev. Da det offentlige i 2020 har investeret mere på skoleområdet, resulterer det i næsten en halv million mere i tilskud, end der er budgetteret med. På dagtilbudsområdet er tilskuddene fra kredse og kommuner endda steget med næsten 700.000 euro. Denne stigning ligger begrundet i den nye slesvig-holstenske dagtilbudslov, som indirekte har ført til, at kommunerne nu betaler de samme tilskud til danske dagtilbudsbørn som til de tyske. En ligestilling, som Skoleforeningen har ventet på i mange årtier.

Ved siden af flere tilskud og Coronarelaterede færre udgifter har der også været øgede udgifter til pensionsordninger på næsten 300.000. Det er et område, som altid er meget vanskeligt at budgettere med, da det er svært at forudsige nye pensioneringer og dødsfald inden for budgetåret.

På bygningsområdet ligger Skoleforeningen 1,7 millioner euro over budgettet. I lyset af de pludseligt gode udsigter fik Skoleforeningen afviklet ekstra vedligehold og hovedistandsættelser, og dertil kommer de konstante prisstigninger på alle bygningsområder.

De manglende indtægter fra Christianslyst og Jaruplund blev i høj grad kompenseret af særlige tilskud og mulig reduktion af udgifter.

- Samlet set er overskuddet over de seneste 4 år på 330.000 €. Det bør ses i forhold til en samlet indtægt på 488 mio. €. Vi taler her om et overskud i løbet af de fire år i størrelsesordenen 0,7 promille. Skoleforeningen skal ikke være en overskudsforretning – for vi er ingen forretning – men vi kan ikke bare tære på egenkapital og nedsætte likviditeten år efter år – så vi er nødt til at have et overskudsår indimellem. Pga. Corona kom dette uventet hurtigt og uventet højt, siger Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen.

Budget med overskud

Også i budgettet for 2021 er Skoleforeningen stillet pæne stigninger i udsigt fra vore tre største bevillingsgivere – her set i forhold til det realiserede tilskud 2020.

- Vi skønner lidt konservativt, at følgende udvikling vil slå igennem: Merindtægt fra Sydslesvigudvalget på 1.000.000 €, merindtægter fra dagtilbud på ca. 4.000.000 € (der følger større krav til uddannelse, kvalitet og dokumentation med), og merindtægter fra skoleområdet på ca. 1.600.000 €, siger Lars Kofoed-Jensen. Det er endnu for tidligt at sige noget konkret om følgerne af Corona-krisen for 2021.

- Vi kan dog forudse, at såvel Jaruplund Højskole som Christianslyst vil lide meget under de manglende besøg, men i lighed med 2020 forventes ikke meget større tilskudsbehov pga. eksterne støtteordninger og reducerede udgifter. I første omgang indgår støtte ikke i budgettet, siger direktøren som budgetterer med følgende stigninger i Skoleforeningens udgifter i forhold til budget 2020: 4,4 mio.€ på de personalerelaterede udgifter pga. stigende pensionsudgifter, socialforsikringsudgifter, lønstigninger, mere personale til støttefunktioner (psykologer, specialpædagogiske konsulenter, skolesocialarbejdere m.m.) og til digitalisering og nye administrationskrav (Kita-Gesetz). 1,3 mio. € til vedligehold og eftersyn, så Skoleforeningen kan lave lidt flere af de tiltrængte renoveringer.

- Vi budgetterer med et overskud på næsten 1,5 mio. €, (det er dog kun godt 1 procent, for Skoleforeningen har brug for konsolidering oven på flere år i træk med underskud, siger Lars Kofoed-Jensen.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top