Skoleforening med nye vedtægter

Et enigt fællesråd stemte torsdag aften for at give Skoleforeningen nogle nutidige rammer.

Skoleforening med nye vedtægter

Det var ikke noget langt møde på A. P. Møller Skolen i Slesvig torsdag aften. Men det lå også i opdraget. For 14 dage siden havde et ekstraordinært fællesrådsmøde vedtaget et udkast til nye vedtægter med stort flertal. Dette votum var dog ikke nok, da vedtægtsændringer ifølge vedtægterne kræver et tre fjerdedeles flertal af alle delegerede. Hvis det ikke opnås, sendes udkastet i en anden runde, hvor et almindeligt flertal er nok. 
Men da vedtægterne også siger, at der ikke kan foretages yderligere ændringer, skulle Fællesrådet stemme om ordret det samme ændringsforslag, som de også havde stemt for to uger tidligere. Det gjorde medlemmerne enstemmig og uden diskussion. Efter en halv time var det hele overstået.
Processen forud har varet betydelig længere. I september 2021 blev der nedsat et vedtægtsudvalget, som har formuleret de nye retningslinjer, som nu er blevet besluttet. Det har været en proces, som fællesrådet ser positivt tilbage på. Det samme gjorde formanden for Skoleforeningens Driftsråd, Jonas Noack, da han tog ordet på mødet:
- Vi har i de seneste måneder oplevet stor lydhørhed og vilje til at inddrage medarbejderne hos både Fællesrådet og Styrelsen. Det skal I have en stor tak for. Styrelsen har tilkendegivet, at de er i gang med at sætte nye rammer for samarbejdet med Driftsrådet. Et samarbejde, som vi ser frem til, og som vi tror vil være til gavn for os alle og ikke mindst den store fælles opgave vi har nemlig jeres børns trivsel, udvikling og læring, sagde han.
Ros til udvalget
Fra Skoleforeningens formand, Udo Jessen, lød en stor tak til vedtægtsudvalget, som havde gjort et stort og fremragende stykke arbejde.
Den mest markante vedtægtsændringer er, at medlemskabet i Skoleforeningen ordnes på en helt ny måde. Der findes i fremtiden fire typer af medlemskab, der alle kræver skriftlig indmeldelse.
1. Fuldt, obligatorisk medlemskab for forældre der har børn i foreningens institutioner. Dette medlemskab ophører automatisk med udløbet af den valgperiode, hvor sidste barn har forladt foreningens institutioner.
2. Fuldt, frivilligt medlemskab for forældre, der i den foregående valgperiode havde børn i foreningens institutioner eller bonusforældre. Dette medlemskab ophører automatisk ved skoleårets start efter udeblevet kontingentbetaling, dog senest med udgangen af den ekstra valgperiode.
3. Fuldt frivilligt medlemskab for tidligere elever, der er fyldt 16 år, i op til to valgperioder i umiddelbar forlængelse af skoleafslutningen. Dette medlemskab ophører automatisk ved skoleårets start efter udeblevet kontingentbetaling, dog senest med udgangen af anden valgperiode.
4. Støttemedlemskab uden stemmeret og valgbarhed. Dette medlemskab ophører automatisk ved skoleårets start efter udeblevet kontingentbetaling.
En anden vigtig nyordning omhandler vedtægtsændringer: Til vedtagelse kræves et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer, der skal udgøre mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer. Hvis det krævede flertal ikke opnås, og hvis der samtidig blandt de tilstedeværende stemmeberettigede er almindeligt flertal for en vedtægtsændring, skal der indkaldes til nyt fællesrådsmøde mindst 2 uger og højst 6 uger senere. På dette møde kan en vedtægtsændring, for hvilken der var almindeligt flertal ved det første fællesrådsmøde, vedtages med almindeligt flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.
Desuden har der været en række sproglige ændringer for at gøre vedtægterne mere tidssvarende og sørge for, at skole og daginstitutioner fremgår som ligeværdige parter i vedtægterne. Det betyder en række sproglige forandringer, fordi sproget i vedtægterne har været meget skolefokuseret.
Efter at vedtægtsændringerne blev besluttet, arbejdede Fællesrådsmedlemmerne med i et gruppearbejde med forskellige spørgsmål om selve Fællesrådsmøderne. De skal grundlag for en omskrivning af Fællesrådets forretningsorden, som det nu tidligere vedtægtsudvalg går i gang med som det næste.

Daniel Dürkop


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top