Hellere en time for lidt end for meget

Den danske børne- og undervisningsminister Matthias Tesfaye har en klar holdning til »skærm« i skoler og dagtilbud. Hans forvaltning skal nu udvikle nye retningslinjer og anbefalinger på området.

I de sydslesvigske skoler har »skærme i skolen« været til debat i den seneste tid og det er en debat, som man også lige for tiden fører i Danmark. Lige inden sommerferien har den danske børne- og undervisningsminister Matthias Tesfaye sendt et brev ud til alle elevråd, lærere, pædagoger, skoleledere og skolebestyrelser (samarbejdsråd). Her gør han rede for sin holdning som den ansvarlige minister. Han skriver blandt andet:

Der er for tiden stor debat om skærme i skolen. Det gælder særligt mobiltelefonerne. Men jeg hører også kritik af elevernes brug af computere, der kan få et klasseværelse til at ligne et åbent kontorlandskab i stedet for et fælles læringsrum. Ligesom nogle lærere har en oplevelse af, at digitale læringsplatforme kan forhindre en tilstedeværende, varieret og motiverende undervisning.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg selv er særdeles kritisk over den dramatiske stigning i børns samlede skærmforbrug. Det gælder både i fritiden og i skolen. Børn skal ikke tilbringe så stor en del af deres vågne timer bag en skærm. Derfor er jeg også meget glad for, at skolebestyrelser og ledelser over hele landet påtager sig ansvaret for at regulere og begrænse skærmene – både i timerne og i frikvarteret. Ligesom jeg er glad for, at beslutningerne træffes efter inddragelse af både forældre, elever og skolens personale.

På Christiansborg er der også diskussioner om, hvor detaljeret vi skal regulere digitaliseringen af skolen. Jeg er ikke på vej med at gennemføre et generelt forbud mod hverken mobiltelefoner eller andre skærme.

Men Børne- og Undervisningsministeriet vil i næste skoleår udsende nogle anbefalinger eller retningslinjer. De vil blive udformet med respekt for den lokale indflydelse på skolens hverdag, som jeg mener er meget værdifuld.

I første omgang har jeg en klar forventning om, at man på alle skoler for-holder sig aktivt til elevernes brug af skærme. Jeg ved, at mange af jer al-lerede har gjort jer overvejelser om dette. Jeg vil også godt opfordre til, at man anlægger et forsigtighedsprincip, og at computere, iPads og mobilte-lefoner kun indgår i undervisningen, når det kan begrundes pædagogisk. Hellere en time for lidt med skærmene end en time for meget. Det er os, der er de voksne. Det er vores ansvar.

Lovændring på vej

Skærme er også blevet en del af hverdagen i nogle danske vuggestuer og børnehaver. Ministeren er her i gang med at forberede lovgivning, som skal sikre, at børn, der er optaget i et dagtilbud i videst muligt omfang ikke anvender skærme eller eksponeres for skærme i den tid, de er i tilbuddet.

- Der har været en kraftig stigning i børns skærmforbrug de seneste år. Der er ikke nogen grund til, at de også sidder med en iPad nede i vuggestuen. Så er det bedre, at børn leger med togbane, bygger sandslotte og ser hinanden i øjnene. I dag sender lovgivningen og myndighederne et signal om, at skærme er relevante i vuggestuer og børnehaver. Det mener jeg er helt forkert. Derfor vil jeg nu tage initiativ til at ændre loven”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Lovændringen skal ikke omfatte personalets kommunikation med forældrene via AULA, telefon og iPads eller det pædagogiske arbejde, som ikke involverer børnene som f.eks. personalemøder, arbejdet med den pædagogiske læreplan, opfølgning på tilsynsbesøg, møder i forældrebestyrelsen mv. Personalets anvendelse af skærme til øvrige administrative formål vil heller ikke være omfattet.


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top