Formandens beretning: Kynisk, at koble beskyldningerne sammen med strukturdebatten

Skoleforeningens formand Udo Jessen taler i Formandens beretning om beskyldningerne i Flensborg Avis.

Formandens beretning: Kynisk, at koble beskyldningerne sammen med strukturdebatten

Jeg er nødt til at knytte nogle kommentarer til de alvorlige beskyldninger, Olaf Runz og Jørgen Møllekær kommer med i Flensborg Avis i lørdags.

Jeg tænker, at i alle sammen har læst den stillingtagen, som Andrea, Lars, Søren, Petra og jeg har sendt ud.

Hvad er der sket?

Avisen tegner i lørdagsavisen et billede af Skoleforeningen som arbejdsplads, som jeg på ingen måde kan genkende.

Vi taler ikke om uenigheder eller modsætninger, som man selvfølgelig møder på en så stor arbejdsplads. Beskyldningerne handler ikke om, at nogle medarbejdere er frustreret, fordi de i en given sag ikke føler sig hørt af Centraladministrationen. For det er ting, som helt naturligt sker i en stor organisation som vores. Skoleforeningen er helt bestemt ikke perfekt.

Nej, det billede Flensborg Avis med chefredaktøren i spidsen forsøger at tegne er et helt andet: De skriver, at i Skoleforeningen hersker der ”en syg kultur”, ”en usund kultur” ”hvor man skal regne med at blive afstraffet, hvis man ytrer kritik” og ”hvor man kan risikere at miste sit arbejde, skulle det gå så galt”. Beskyldningerne går på en autoritær ledelse og en ledelsesstil som har konsekvenser for medarbejdernes trivsel.

Påstandene er så grove, at vi er nødt til at reagere. I tirsdags har Formandskabet og Direktionen derfor henvendt sig direkte til alle vores over 1700 ansatte. Og vi har opfordret til, at de medarbejdere, som konkret har oplevet en kultur, som den, avisen beskriver, kan melde sig.

Tillidsperson indsættes

Skoleforeningen indsætter til dette formål en uvildig tillidsperson, som behandler henvendelser anonymt og fortroligt i forhold til Skoleforeningen (man skal naturligvis stå ved og kunne underbygge sine anklager over for tillidspersonen) og har til opdrag at afgive en vurdering til Skoleforeningens Styrelse. Det hele falder sammen med, at vi alligevel skal have en sådan ”meldeinstans” – og nu er det helt rigtige tidspunkt at finde ud af, hvordan vi gør. Hvem tillidspersonen bliver, drøfter vi nu i Styrelsen og med Skoleforeningens driftsråd. Skoleforeningen har desuden på Famly og Intra opfordret alle forældre, til at gå i dialog med hinanden, medarbejderne og de lokale styrelsesmedlemmer om beskyldningerne.

Jeg vil også opfordre jer til at gå i dialog med hinanden og i jeres institutioner.

De konkrete beskyldninger i den personalesag, som der henvises til i avisen er absolut ikke nye. Dem har avisen allerede haft på forsiden for 16 måneder siden. Dengang som nu kan og må jeg ikke komme ind på detaljerne. I forhold til Olaf Runz kan jeg kun gentage, hvad jeg allerede sagde for 16 måneder siden: Jeg anerkender absolut, at han har oplevet forskelle i menneske- og ledelsessyn i sit ledelsesarbejde. Mennesker er nu engang forskellige. Det ville være meget naivt at tro, at en organisation af vores størrelse ikke sommetider vil opleve nogle indre konflikter, som man så skal få løst på en forsvarlig måde. Formandskabet og Styrelsen har været informeret og dybt involveret i forløbet omkring personalesagen med Olaf, og det er derfor også vores fælles holdning, at der er blevet handlet rigtigt.

Det nye er nu, at personalesagen bliver fulgt op af helt uacceptable beskyldninger i Flensborg Avises lederspalter. Chefredaktør Jørgen Møllekær kommer i sin leder lørdag med en række påstande. Uden navngivne kilder og uden dokumentation. Enhver må og kan så selv bedømme hvor seriøs det nu er, men ok…

Jeg vil alligevel gerne tage stilling til nogle af Jørgen Møllekærs påstande. Han skriver f.eks. i sin leder at han er vidende om, at skoleledere er blevet ringet op fra Stuhrsallee og kritiseret, efter at de har udtalt sig i avisen. Jeg må ærlig talt indrømme, at jeg faktisk ikke kan huske udtalelser fra en skoleleder i Flensborg Avis i mange år, som ville kunne medføre en opringning.

Men jeg vil til en hver tid forsvare, at en ledelse eller direktion gerne vil have en snak med en institutionsleder, når vedkomne bruger avisen som kommunikationsmiddel frem for at gå i dialog med Skolekontoret.

»Efter sigende«

Jørgen Møllekær skriver også, at den trivselsundersøgelse, som er blevet foretaget i 2018 ”efter sigende” underbygger Olaf Runz kritik. Det gør Jørgen Møllekær selvom jeg allerede for 14 dage siden skriftligt har meddelt avisen, at trivselsundersøgelsen faktisk viser en god trivsel i Skoleforeningen. Det bliver jeg også citeret for i selve avisartiklen, men chefredaktøren ignorerer det og hævder det modsatte. Vores seneste Corona trivselsundersøgelse indeholder heller ikke belæg for påstande om en gennemgående usund kultur og omfattende mistrivsel. Disse undersøgelser har Styrelsen og Driftsrådet adgang til – vi må ikke offentliggøre, når det ikke er aftalt med Driftsrådet på forhånd. Tysk lov må både vi og Jørgen Møllekær altså acceptere. Men vi vil fremover lave vore aftaler sådan, at disse undersøgelser kan lægges offentligt tilgængeligt på Skoleforeningens hjemmeside – det vil både Driftsrådet og Direktionen arbejde for.

Jørgen Møllekærs motiver for det han påstår behøver vi slet ikke gisne om. Han skriver det jo selv i lederens sidste afsnit: ”Derfor trænger vi til en ny struktur (i mindretallet), hvor undervisning kun er en afdeling blandt flere.” For Jørgen Møllekær handler det her altså om strukturdebatten, og det er simpelthen kynisk.

God dialog

Jeg vil også knytte nogle ord til det ene konkrete eksempel, som avisen bringer for at underbygge påstandene om dårlig ledelsesstil: »Manglende lydhør og dialog omkring indførelsen af en ny evalueringskultur i Skoleforeningen«.

Jeg vil lige minde jer om, at alle vi i Fællesrådet er vidner til, at denne påstand er forkert. På vores sidste fællesrådsmøde i marts blev vi netop præsenteret for resultaterne af den dialog, der har været i forhold til evalueringskulturen. Her præsenterede Skolekontoret resultaterne fra fokusgruppeinterviews der er blevet foretaget blandt elever, forældre og lærere. I har fået tilsendt materialet og har drøftet det på møder. Det næste der sker er spørgeundersøgelse blandt alle familier. I har så at sige sort på hvidt, at dialogen har fundet sted. Jeg kan på ingen måde forstå den kritik der bliver italesat i avisen.

Som sagt mange gange i forskellige fora, så ændrer vi på formålet for vores evalueringskultur – væk fra karakterer og hen til dialog om de næste skridt. At reducere det til at handle om pileskemaet er en grov forsimpling. Vi kigger fremad sammen med eleven og ikke bagud – andet giver ikke mening for læringen. Fællesrådet har truffet beslutningen, fordi vi ønsker noget bedre for vores børn. Vi har også sagt, at det tager tid, og at vi hele tiden justerer. Corona har ikke ligefrem været behjælpeligt i processen de sidste år.

Læs hele beretningen på Skoleforeningen.org

 


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top