Evalueringer

Eksaminer

Mindretallets skoler følger den slesvig-holstenske delstats bestemmelser for skolesystemets opbygning, eksamen, afgangsbeviser og karakterskala. På fællesskolerne kan eleverne tage en afsluttende eksamen efter 9. klasse (ESA - Erster allgemein bildender Schulabschluss) og en afsluttende eksamen efter 10. klasse (MSA - Mittlerer Schulabschluss). Efter 12 års skolegang kan man på gymnasierne opnå »Fachhochschulreife« (schulischer Teil), mens studentereksamen kan opnås efter 13 år. Eksaminerne er anerkendt både i Tyskland og i Danmark.

Bedømmelser

Efter første halvår i 1. klasse føres der en samtale med forældrene om barnets faglige, personlige og sociale udvikling i skolen. Herefter bedømmes eleverne ved hvert halvår med en skriftlig udtalelse. Fra 4. klasse og frem gives standpunktsbedømmelserne som talkarakterer.

Halv- og helårsevaluering

Det, der er vigtigst gennem hele skoleforløbet, er, at barnet og den unge er i udvikling, og selv ved, hvad det kan, og hvad der er næste skridt. Læring er en proces, og der skal være plads til at lave fejl og lyst til at lære mere. I Skoleforeningen er vi derfor i gang med at udvikle en evalueringskultur, hvor der er fokus på den løbende evaluering, og hvor det er elevens læring og progression, der er i fokus. Læs mere herom i fagenes læreplaner under afsnittet om evaluering.

Ved den første halvårsevaluering i indskolingen føres der en samtale med forældrene om barnets faglige, sproglige, personlige og sociale udvikling i skolen. Herefter evalueres eleverne ved hvert halvår med et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne hænger sammen med fagenes læreplaner og viser, hvor langt eleven er nået inden for fagenes kompetencemål i forhold til det, der er arbejdet med i undervisningen samt inden for nogle overordnede lærings-, social- og sprogkompetencer.

Fra 8. -10. klasse gives halv- og helårsevalueringen som bogstavkarakterer, mens den i gymnasiet gives som talkarakterer. 

HALV-og HELÅRSEVALUERING                -lærerens værktøj

Evaluering

Elevernes udbytte af undervisningen skal evalueres løbende. Derfor gennemføres obligatoriske prøver i følgende fag på de angivne klassetrin:

  • Dansk med fokus på læsning på 2., 3., 4. og 5. klassetrin
  • Tysk med fokus på læsning på 4. klassetrin
  • Dansk med fokus på stavning på 5. klassetrin
  • Engelsk på 5. klassetrin
  • Matematik på 5. klassetrin

 

Fælles Evaluering

 

Hvert efterår gennemføres der obligatoriske prøver på 2.-7. klassetrin. Læs mere om ordningen Fælles Evaluering her: www.evaluering.de

Fællesskolens karakterskala

Ved karaktergivningen i Skoleforeningens fællesskoler anvendes der i 7.-10. klasse en bogstavskala, der går fra A-H.

Denne skala imødekommer kravene til karaktergivning i Slesvig-Holsten, hvor karakterer i fællesskolen skal gives i overensstemmelse med det niveau, eleven er blevet undervist på i det pågældende fag. § 4 Zeugnisverordnung (ZVO) arbejder her med en Übertragungsskala, der angiver, hvad en karakter (Ü-Note) svarer til i de forskellige uddannelsesforløb.

Übertragungsskala 1 2 3 4 5 6 7 8
Anforderungsebene zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 1 2 3 4 5 6 (6) (6)
Anforderungsebene zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses (MSA) (1) 1 2 3 4 5 6 (6)
Anforderungsebene zum Erwerb des Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses (ESA) (1) (1) 1 2 3 4 5 6

Bogstavskalaen i Skoleforeningens fællesskoler bruges tilsvarende. Hele skalaen fra A-H anvendes i det daglige. Ved hjælp af denne skala kan elever og forældre danne sig et indtryk af, hvilken karakter det opnåede standpunkt ville svare til i de forskellige uddannelsesforløb.

Bogstavskala A B C D E F G H
Ved undervisning på niveau, der sigter imod studentereksamen 1 2 3 4 5 6 (6) (6)
Ved undervisning på niveau, der sigter imod MSA (1) 1 2 3 4 5 6 (6)
Ved undervisning på niveau, der sigter imod ESA (1) (1) 1 2 3 4 5 6

I faget idræt arbejdes der udelukkende med skalaen 1-6.

Afgangs- og afslutningsbeviser samt karakterudskrifter til brug ved ansøgninger udfærdiges med talkaraktererne 1-6 i forhold til det uddannelsesforløb, der afsluttes.