Teamsamarbejde

Succes er en holdsport!

Dkfla 9800400

Fra forskningen ved vi, at jo mere lærerne indgår i team og teamsamarbejde, des bedre lærer eleverne. Når lærere diskuterer undervisning og metoder med deres kolleger i teamet, og der er en stærk kultur på skolen, hvor faglighed vægtes højt, er elevernes faglige resultater og lærernes trivsel højere.
Der er en række værktøjer og veje til at optimere samarbejdet i hverdagen, som har betydning for teamets proces og resultater. De teams, der fungerer bedst, har en række kendetegn, som skal i spil, så alle oplever, at netop deres kompetencer og styrker gør en reel forskel.

I det velfungerende teamsamarbejde har den enkelte lærer og pædagog bedre muligheder for at udvikle sit professionelle virke. Det fordrer, at teamsamarbejdet fungerer, og at der i samarbejdet sættes fokus på elevernes læring. Når teamsamarbejdet og særligt teammøderne bruges som et forum for fælles refleksion, sparring og udveksling af erfaringer øges muligheden for inklusion, undervisningsdifferentiering og den enkeltes kompetencer I forhold til det enkelte barn.

Der er behov for at afstemme forventninger til hinanden i teamsamarbejdet og til at drøfte mål, retning, arbejdsopgaver og konkrete måder at gøre tingene på. For at opnå et virkelig godt teamsamarbejde, må teamets medlemmer derfor være indstillet på at lære nyt og indgå i en udviklingsproces med teamsamarbejdet som omdrejningspunkt.

Daniel Dürkop