Dagtilbuddene ansætter 16 netværksvikarer i regionerne

Slesvig-Holstens nye dagtilbudslov åbner op for en ny vikarordning som er forankret i dagtilbuddenes netværksmodel.

Netværksvikarer

At finde en vikar her og nu koster tid og opleves ofte som meget pressende for Skoleforeningens dagtilbud. Mange gange er det næsten umuligt at finde en vikar for kun en dag. Og presset kan føles dobbelt, fordi lederen skal sikre personaledækning for hele åbningstiden. 

Dagtilbudsområdet har i kraft af den nye lovgivning på dagtilbudsområdet og de dertil knyttede finansieringsaftaler med kommunerne fremover mulighed for at operere med faste vikarpools. Det betyder, at en vikar bliver tilknyttet nogle faste institutioner.

Målet med ansættelse af faste vikarer er først og fremmest at sikre, at der er nok personale til stede i institutionen. Vikarerne bliver forankret i de otte regionale netværk, som alle Skoleforeningens dagtilbud er organiseret i. I netværkene samarbejder de regionale dagtilbud allerede nu om forskellige opgaver. 

En fast vikar for et bestemt antal af dagtilbud har på en helt anden måde mulighed for at knytte kontakt til børnegrupperne. Modellen sikrer også, at der er vikar tilstede især i ydreområderne. 

I alt ansætter Skoleforeningen otte pædagoger og otte pædagogmedhjælpere i de 16 stillinger. Syv pædagoger og seks medhjælpere er allerede ansat og der er ansættelsessamtaler i gang lige nu for de sidste tre stillinger.

- Vi har blandt ansøgerne oplevet en stor nysgerrighed overfor den nye opgave. Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes så hurtig med at få ansat de nødvendige folk, siger den pædagogiske konsulent på dagtilbudsområdet, Linda Skrydstrup.

Allerede siden 2019 har de otte netværk fået erfaringer med udlån af medarbejdere til hinandens når der for eksempel har været sygefravær. Ud fra disse erfaringer har netværksgrupperne blandt andet peget på flere væsentlige parametre, som skal tages højde for når man ansætter netværksvikarer. De handler om at koordinere nogle planlagte indsatser af kortere varighed og sygefraværet i de forskellige institutioner. Først til mølleprincippet skal undgås.

Det har haft en stor betydning for at kunne gennemføre den nye ordning, at netværksgrupperne allerede har nogle års erfaring med at samarbejdet. Lederne har etableret en tillidsfuld og dermed åben kommunikation med hinanden. At dele vikarer inden for netværket er ét af de områder, som for mange allerede er afprøvet terræn.