Fagenes læseplaner

Læseplanerne og formålsformuleringerne for de enkelte fag er udarbejdet ud fra de ideelle målsætninger, som er udtrykt i Skoleforeningens vedtægter §§ 3 og 5.

Formålsformuleringen i § 3 og skolernes opgave, som den er formuleret i § 5, skal realiseres under hensyntagen til den slesvig-holstenske skolelov vedr. statslig anerkendelse, herunder skolens struktur og regler ved karaktergivning og eksamen. Vore elever mødes med kravet om to sprog (dansk og tysk) på modersmålsniveau og skal slutte deres skolegang med afgangsbeviser, der er sammenlignelige med afgangsbeviser både nord og syd for grænsen. Såvel
læseplanernes indhold som undervisningen må derfor give udtryk for den mindretalssituation, vort skolevæsen befinder sig i.

Skoleforeningen anser det for væsentligt, at eleverne oplever deres skolegang som en enhed, således at der er sammenhæng på tværs af fagene på en given årgang og sammenhæng igennem et helt forløb, der i vores skolevæsen som regel omfatter forskellige skoler og skolearter.

På denne baggrund er der blevet truffet beslutning om enhedslæseplaner på 7.-10. klassetrin for hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet - dvs. samme læseplaner med et fælles grundlag og struktur, der giver mulighed for et differentieret indhold ud fra skolearternes (hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasieskolen) forskellige målsætninger og indhold.

Et væsentligt sigte med de foreliggende læseplaner er at skabe en sammenhæng gennem faglighed og tværfagligt samarbejde. Fagene skal supplere hinanden og derved bidrage til den helhed, der er et af de overordnede mål for undervisningen. I formålsformuleringerne, inden for de centrale kundskabs- og færdighedsområder og i læseplanerne kommer de grundlæggende principper samt læringsteorierne og den indre struktur til udtryk. Skoleforeningen har valgt at lade følgende punkter udgøre en fælles opbygning ved udformningen af de enkelte fags formål og læseplaner:

Formålsformuleringer for fagene

Formålsformuleringen er et koncentrat af alle de mål, faget skal søge at opfylde, og som både giver udtryk for, hvilke kundskaber og færdigheder faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig, men også for, hvilke værdier der ønskes formidlet i undervisningen.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Under dette punkt beskrives fagets kerneområder. Der foretages en første udvælgelse af væsentlige overordnede kundskaber og færdigheder.

Selve læseplanen

I læseplanen beskrives det mere konkrete indhold i undervisningen.

Evt. en vejledning til læseplanen

I modsætning til formålsformuleringerne for fagene, centrale kundskabs- og færdighedsområder og selve læseplanen er vejledningen til læseplanen ikke bindende; men den kan være kilde til inspiration for, hvordan læseplanen kan opfyldes.

Anders Molt Ipsen